1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest Promocja „RABAT – 10%”, (dalej „Promocja”).
1.1 Organizatorem promocji w formie rabatu, zwanej dalej „Promocją”, jest Klient “3Burger”, ul. Rajska 1/5 A Gdańsk (tel. 58 718 11 11), ul. Świętojańska 61 Gdynia (tel. 58 782 02 12), ul. Bitwy pod Płowcami 55 Sopot (tel. +48 668 338 332
1.2 Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3 Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.
1.4 Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia.
1.5 Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych.
1.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji bonów promocyjnych, z przyczyn nie leżących po jego stronie.
1.7 Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją w całości.
Postanowienia Końcowe
2.1 Wszelkie spory związane z organizacją Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
2.2 Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną w zakresie określenia zasad zakupów promocyjnych w ramach Promocji oraz praw i obowiązków Organizatora i Uczestników, mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.4 Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Promocji należy do Organizatora.

*Voucher obowiązuje tylko w lokalu, nie dotyczy zamówień z dostawą.